ZADZWOŃ DO NAS - 12 352 25 25

Regulamin organizacji zabiegów operacyjnych w Nowej Ortopedii | Szpitalu Dworska

REGULAMIN ORGANIZACJI ZABIEGÓW OPERACYJNYCH W NOWEJ ORTOPEDII | SZPITALU DWORSKA

Celem niniejszego Regulaminu organizacji zabiegów operacyjnych w Szpitalu Dworska, zwanym dalej "Regulaminem", zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego - jest określenie ogólnych warunków umowy, na podstawie której Pacjent otrzymuje usługę w postaci zabiegu operacji, prawa i obowiązki stron umowy, w tym w szczególności z zakresu danych osobowych, a także odpowiedzialności stron.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dworska.pl oraz www.nowaortopedia.pl , a także bezpośrednio w rejestracji Szpitala przy ulicy Dworskiej 1B/LU1, 30 - 314 Kraków

POJĘCIA:

 • Cennik usług -  aktualny cennik towarów i usług znajdujący się w ofercie Szpitala Dworska | Nowa Ortopedia, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie: www.dworska.pl oraz www.nowaortopedia.pl 
 • Pacjent - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną lub nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług będących w ofercie Szpitala Dworska | Nowa Ortopedia.
 • Szpital Dworska - Zakład podmiotu leczniczego Gamma Sport Clinic Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dworskiej 1B/LU1, 30 - 314 Kraków. NIP: 9452182323, REGON: 360548070, KRS: 0001100654.
 • Umowa - umowa zawierana między Pacjentem, a Szpitalem Dworska. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Szpitala Dworska, dokonanie opłaty rezerwacyjnej oraz rezerwacja terminu oznaczała zawarcie umowy cywilno - prawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 • Zabieg | Operacja - zabieg operacyjny przeprowadzony przez wyspecjalizowany zespół Szpitala Dworska na bloku operacyjnym Szpitala , a szczegółowo określony w ofercie wraz z koniecznymi konsultacjami oraz opieka okołozabiegowa.
 • Opłata rezerwacyjna -  bezzwrotna opłata w wysokości 2000 zł , stanowiąca opłatę za przyjęcie rezerwacji, czynności administracyjne związane z przygotowaniem Zabiegu, w tym w szczególności rezerwacja sali operacyjnej oraz personelu medycznego, zamówieniem preparatów medycznych oraz implantów. 

1. Postanowienia Ogólne

 • Przeprowadzenie Zabiegu jest możliwe po zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu przez wykwalifikowany personel, wypełnieniu formularzy, zgód oraz dokonaniu płatności za usługi.
 • Zawierając Umowę Pacjent jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem  i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

2. Zasady wykonywania zabiegów

 • Pacjent pełnoletni wyraża zgodę na Zabieg. Wyrazić zgodę na zabieg może również Pacjent małoletni jednakże poprzedzona ona musi być przez przedstawiciela ustawowego.  Jeżeli Pacjent jest w wieku 13 lat lub mniejszym, zgodę za niego podpisuje rodzic lub opiekun prawny .

W wieku od ukończenia 16 lat do ukończenia 18 lat, zgoda powinna być podpisana przez obie osoby - tzn. Pacjenta i rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Zgoda wyrażona może być jedynie w formie pisemnej.
 • Szpital Dworska zastrzega sobie możliwość niewykonania Zabiegu w sytuacji, gdzie Pacjent jest po spożyciu alkoholu lub jego stan wskazuje na użycie innych środków odurzających.
 • Zabiegi wykonywane są w godzinach ustalonych przez Szpital Dworska, o których Pacjent powiadomiony jest najpóźniej na 24 godziny przed dniem operacji. Godziny zabiegów są orientacyjne, uzależnione od przebiegu poprzedzających operacji i mogą ulec zmianie w trakcie dnia.
 • Zabiegi wykonywane są zgodnie z cennikiem ustalonym przez Szpital Dworska obowiązującym w dniu wykonania usługi oraz przekazanymi informacjami drogą elektroniczną bezpośrednio do Pacjenta. Kwoty wskazane w cenniku są kwotami orientacyjnymi i każdorazowo mogą ulec zmianie podczas ostatecznej kwalifikacji do zabiegu wykonywanej  przez lekarza operatora. Cena zabiegu może też ulec zmianie, w przypadku wykonania dodatkowych niezbędnych a nie zaplanowanych procedur lub użycia dodatkowych implantów.

3. Rezerwacja oraz przeprowadzenie Zabiegu

 • W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany Zabieg należy zgłosić się osobiście bądź w drodze korespondencji mailowej (rejestracja@dworska.pl) lub telefonicznej (12 352 25 25)  do Szpitala Dworska - działu  rejestracji lub Koordynatora Medycznego. 
 • Zabiegi  wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna traktowana jest jako zadatek i nie podlega zwrotowi. 
 • Szpital Dworska zastrzega sobie prawo do nie wykonania Zabiegu z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych niezależnych od Szpitala. W takiej sytuacji przysługuje Pacjentowi prawo do zwrotu zadatku, jeżeli zrezygnuje on ostatecznie z  wykonania operacji.  Jeżeli zostanie wyznaczony nowy termin i zaakceptowany przez pacjenta,  zadatek będzie zaliczony na jej poczet.
 • Pacjent, który dokonał rezerwacji terminu Zabiegu zobowiązany jest do przybycia na Zabieg o godzinie wyznaczonej w celu dokonania niezbędnych formalności oraz przygotowania do Zabiegu. W przypadku spóźnienia Pacjenta na umówiony termin Szpital Dworska zastrzega możliwość naliczenia opłaty wynikającej z pozostawania w gotowości całego personelu i bloku operacyjnego w wysokości 700 zł za każdą godzinę. Jeżeli spóźnienie będzie na tyle duże, że uniemożliwi przeprowadzenie operacji  Szpital Dworska zastrzega sobie prawo do pokrycia  poniesionych strat, z tytułu pozostawania w gotowości i jednocześnie nie przeprowadzenia operacji z wpłaconego zadatku. W takiej sytuacji wyznaczenie nowego terminu zabiegu ponownie związane będzie z wpłaceniem zadatku w wysokości 1500 zł.
 • Pacjent może odwołać Zabieg najpóźniej do 5 dni roboczych. W sytuacji odwołania zabiegu po tym terminie Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 • Przystępując do Zabiegu Pacjent oświadcza, iż:
 • znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania Operacji, 
 • zrozumiał i akceptuje ryzyko związane z przeprowadzonym Zabiegiem, 
 • znane są i zrozumiale dla niego przeciwwskazania, skutki uboczne oraz efekty wykonania Operacji,
 • przedstawione zostały mu i zaakceptowane informacje związane z przygotowaniem oraz wykonaniem Operacji,
 • przed przystąpieniem do Zabiegu uwzględnił swój stan zdrowia, i nie posiada schorzeń, które byłyby podstawą do rezygnacji z Zabiegu,
 • wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania Operacji lub nawet na odstąpienie od jego wykonania w sytuacji, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z planem zagraża życiu lub zdrowiu.

4. Dokumentacja i zasady jej udostępniania

 • Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji zawartych na formularzach wypełnianych przez Pacjenta ponosi wyłącznie Pacjent.
 • Szpital Dworska może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli stan zdrowia Pacjenta jest przeciwwskazaniem do  wykonaniu zabiegu.
 • Dokumentacja szpitalna Pacjenta jest własnością Szpitala Dworska.
 • Pacjent ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną, sporządzania z niej odpisów i kserokopii, wypełniając uprzednio odpowiedni wniosek dostępny w rejestracji Szpitala.
 • Szpital Dworska udostępnia Pacjentowi dokumentacje medyczna w uzgodnionym terminie w siedzibie Szpitala.
 • Szpital Dworska ma prawo pobrać od Pacjenta opłatę za sporządzenie kserokopii dokumentacji.

5. Płatność za usługę

 • Płatność za usługę możliwa jest za pomocą gotówki, karty kredytowej lub debetowej, karty podarunkowej, vouchera, przelewu, a także systemu MediRaty.
 • Płatność przelewem uznaje się za dokonana w dniu zaksięgowania jej koncie Szpitala Dworska lub po dostarczeniu potwierdzenia przelewu na rachunek Szpitala
 • Po dokonaniu płatności Pacjent otrzymuje paragon lub fakturę. Dane do faktury muszą zostać podane w dniu płatności. 

6. Prawa i obowiązki Pacjenta

 • W trakcie świadczenia usługi wykonania Zabiegu Pacjent ma prawo do poszanowania jego godności oraz uprzejmego traktowania, zachowania w tajemnicy danych dotyczących Operacji w tym w szczególności stanu zdrowia Pacjenta, świadczenia usług przez wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z najwyższymi wymaganiami wiedzy medycznej, wyrażenia zgody na świadczenie medyczne lub jego odmowy po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach realizacji leczenie szpitalnego.
 • Do obowiązków Pacjenta należy przestrzeganie niniejszego Regulaminu, poszanowanie godności i uprzejmego traktowania personelu i innych pacjentów Szpitala Dworska przestrzeganie higieny osobistej, posiadanie dokumentów stwierdzających tożsamość pacjenta, przestrzeganie zasad BHP oraz przestrzeganie zaleceń związanych z przeprowadzonym leczeniem.

7. Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące świadczonych usług można kierować w formie pisemnej na adres Szpitala bądź na adres e-mail Koordynatora Medycznego: agnieszka.wieczysty@dworska.pl w terminie nie później niż 14 dni od dnia zakończenia Umowy
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.
 • Pacjenci zgłaszający Reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej bądź na adres e-mail wskazany w Reklamacji.

8. Dane osobowe i obowiązek informacyjny

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gamma Sport Clinic, przy ulicy Dworskiej 1B/LU1, 30-314 Kraków. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Łukasz Leńczuk, nr telefonu 600 935 421, adres e-mail lukasz.lenczuk@op.pl
 • Dane Pacjenta przetwarzane będą w celu realizacji usługi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe Pacjenta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązującego prawa lub zgoda Pacjenta została wyrażona na piśmie.
 • Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących danego rodzaju wykonanego Zabiegu.
 • Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu
 • Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres jest uzależniony od jej rodzaju. 
 • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych znajdują się na stronie www.dworska.pl oraz www.nowaortopedia.pl

9. Postanowienia końcowe

 • Szpital Dworska nie ponosi odpowiedzialności za dyskwalifikację z operacji w  przypadku wskazań medycznych.
 • Każdy Pacjent przystępujący do Operacji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny w rejestracji Szpitala Dworska oraz na stronie internetowej www.dworska.pl i www.nowaortopedia.pl
 • Szpital Dworska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w nin. Regulaminie pod warunkiem, iż zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. W sprawach nieuregulowanych nin. Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Dworska 1B, 30-314 Kraków
rejestracja@dworska.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
7:30 - 20:30
Wtorek:
7:30 - 20:30
Środa:
7:30 - 20:30
Czwartek:
7:30 - 20:30
Piątek:
7:30 - 20:30
Sobota:
7:30 - 14:00
Niedziela:
nieczynne
lokalizacja parkingu

Parking koło Nowej Ortopedii - wjazd od ulicy Bułhaka